Cách Hiển Thị Started Services từ Command Line trên Windows

Rate this post

Để tương tác với bảng dịch vụ từ dòng lệnh, Windows cung cấp tiện ích Net. Từ command prompt, bạn có thể sử dụng tiện ích này để bắt đầu, dừng, tạm dừng và tiếp tục các dịch vụ. Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là bạn cũng có thể sử dụng nó để hiển thị danh sách các dịch vụ đang chạy trên máy tính của bạn.

Cú pháp:

net start

Cung cấp đầu ra này (sẽ thay đổi tùy theo máy của bạn):

Các dịch vụ Windows này được khởi động:

Adobe Active File Monitor
Adobe LM Service
Application Layer Gateway Service
Ati HotKey Poller
Automatic Updates
Background Intelligent Transfer Service
Bluetooth Service
Cisco Systems, Inc. VPN Service
COM+ Event System
Computer Browser
Cryptographic Services
DCOM Server Process Launcher
DHCP Client
Distributed Link Tracking Client
DNS Client
Error Reporting Service
Event Log
FTP Publishing
Help and Support
HID Input Service
HP WMI Interface
IIS Admin
Infrared Monitor
Logical Disk Manager
Machine Debug Manager
Microsoft Search

You might also like